Saturday, 23 August 2008

Helen Mary'n cefnogi Dafydd

Dywedodd Helen Mary Jones AC Llanelli mewn datganiad:
"Dwi'n falch o gefnogi ymgyrch Dafydd Iwan i barhau fel Llywydd Plaid Cymru. Credaf fod gan y llywydd ddwy rol allweddol: arwain ac ysbrydoli adain wirfoddol y Blaid, a gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr aelodau a'r arweinyddiaeth. Mae Dafydd yn ddelfrydol ar gyfer y ddwy dasg. Bu bob amser yn ysbrydoliaeth mawr i mi, drwy ein hatgoffa beth yw calon ac enaid y Blaid, a'n hatgoffa am y gwerthoedd radical a'n dyheadau fel cenedl a'n denodd i'r Blaid yn y lle cyntaf.

Rydym wedi gwneud cynnydd mawr yn ystod cyfnod Dafydd fel Llywydd, ac y mae ganddo ran bwysig i'w chwarae wrth inni yrru hyn ymhellach, yn enwedig wrth gefnogi ac ysgogi'r aelodau".

Thursday, 21 August 2008

Sioe Hwllfordd
Roedd ddoe yn ddiwrnod prysur arall o ymgyrchu yn Sioe Hwlffordd. Fe gwrddais â nifer o aelodau a chefnogwyr - cyfle gwych i glywed eich barn a thrafod materion o bwys.

Monday, 18 August 2008

Llywydd yn estyn llaw i ieuenctid Belarws

DATGANIAD I'R WASG

Treuliodd Dafydd bnawn heddiw yn ardal Dolgellau gyda phobl ifanc o Belarws sy'n treulio
peth amser yng Nghymru. Mae pob un o'r bobl ifanc hyn wedi diodde salwch difrifol o ganlyniad
i ffrwydrad Chernobyl, a phob haf mae nifer yn dod i Gymru, diolch i rai fel Olwen Davies, Aberystwyth, (Is-Gadeirydd CND Cymru) a welir hefyd yn y llun.

Thursday, 14 August 2008

Neges o gefnogaeth gan Janet Ryder AC

"Mae Dafydd wedi helpu i ailgysylltu'r blaid gyda'i haelodau ac wedi codi ein hyder. Mae llawer i'w wneud o hyd i baratoi'r blaid ar gyfer yr etholiadau nesaf ac mae angen llywydd sydd wedi ymrwymo i bolisiau chwyldroadol i adeiladu'r blaid a'i haelodau. Dwi'n hyderus bod y gallu gan Dafydd i wneud hyn a dyna pam dwi'n ei gefnogi fel llywydd."


Janet Ryder AC

Wednesday, 13 August 2008

Dathlu 50 mlynedd yn y Blaid

Diolch i bawb a ddaeth i stondin y Blaid ar y Maes Ddydd Gwener i'r parti pen-blwydd! Prif bwrpas hyn wrth gwrs yw tynnu sylw at y ffaith fod nifer ohonom wedi bod yn ymgyrchu am sbel go hir, ond rhaid peidio gorffwys ar ein rhwyfau. Mae rhai blynyddoedd o waith caled eto o'n blaenau cyn y gwelwn y Gymru Rydd. Ond diolch eto am ddod i'r parti - ac roedd y gacen yn dda!

Diolch hefyd i bawb a ddaeth i Glwb y Llywydd yn ein swyddfa newydd Nos Iau. Cafwyd noson i'w chofio yng nghwmni'r gwesteion arbennig, Mari Gravell a'r merched Manon a Gwenan. Cafwyd atgofion digri a dwys, a thra phwrpasol gan Lis Miles yr actores a'r Bleidwraig frwd, a chaneuon hyfryd gan y gantores o Gaerdydd Heather Jones.

Tuesday, 12 August 2008

Sioe ("Primin") MonYmunodd Dafydd Iwan heddiw gyda Dylan Rees, Darpar Ymgeisydd Seneddol y Blaid ar Ynys Mon, ar ran olaf ei daith brotest oamgylch y swyddfeydd post ar yr ynys sy'n cael eu bygwth gan gynlluniau'r llywodraeth. Cyrhaeddodd y ddau Gae Primin Mon i gael eu croesawu gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac AC Ynys Mon, a thorf o gefnogwyr. Roedd aelodau o'r Moniars yno i'w cyfarch gyda chan brotest newydd dros gadw'r Swyddfeydd Post.

Monday, 11 August 2008

Tibet Rhydd

Rhoddodd agoriad y Gemau Olympaidd gyfle imi alw unwaith eto am yr hawl i hunan lywodraeth i bobl Tibet ac am ail sefydlu eu hawliau dynol. Mae penderfyniad yr awdurdodau Tsieineaidd i wahardd baneri cenhedloedd di-wladwriaeth yn gysylltiedig â Thibet. Dylid bod hawl gan athletwyr o Gymru ddangos y Ddraig Goch yn lle Jac yr Undeb. Yr unig ffordd i sicrhau hyn yn y dyfodol ydi i gael tîm Olympaidd Cymreig.

Friday, 8 August 2008

Jill Evans ASE yn cefnogi Dafydd Iwan yn y ras am lywyddiaeth y Blaid

DATGANIAD I’R WASG – PRESS RELEASE – DATGANIAD I’R WASG Jill Evans ASE / MEP

Plaid Cymru – The Party of Wales yn Senedd Ewrop

I’w ryddhau ar unwaith

Jill Evans ASE yn cefnogi Dafydd Iwan yn y ras am lywyddiaeth y Blaid

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi datgan ei chefnogaeth i Dafydd Iwan yn ei ymgyrch i ennill Llywyddiaeth y Blaid, yn dilyn y gyfres o hystyngiadau sydd yn digwydd ar hyn o bryd mewn perthynas â’r swydd.

Dywedodd Jill heddiw:

"Mae Dafydd Iwan wedi bod yn ysbrydoliaeth i bobl drwy Gymru gyfan a thu hwnt. Rwyf innau wedi gweithio gydag ef ar sawl ymgyrch, gan gynnwys nifer yn ymwneud â’r mudiad heddwch. Cyfatebir ei ymroddiad i Gymru a’r iaith Gymraeg gan ei gred angerddol mewn heddwch, cyfiawnder a hawliau dynol.

"Bûm yn gweithio wrth ochr Dafydd yn ystod y pedair blynedd diwethaf yn rhinwedd fy swydd fel Is-Lywydd Plaid Cymru. Mae e’ wedi chwarae rhan hanfodol yn nhwf Plaid Cymru i fod yn rym gwleidyddol deinamig yng Nghymru. Dafydd yw’r cyswllt rhwng aelodau’r blaid ar lawr gwlad a’r tîm arweinyddol ac mae’n hanfodol ei fod yn parhau â’r gwaith yma."

Mae Dafydd Iwan wedi cyflwyno ei faniffesto ar ei wefan: www.dafyddiwan.com

Ail-etholwyd Jill Evans ym mis Gorffennaf yn ddiwrthwynebiad fel Is-Lywydd Plaid Cymru. Mae hi’n cynrychioli Cymru gyfan yn Senedd Ewrop.

diwedd / ends

Is etholiad Cilfynydd

Bydd isetholiad cyngor sir dydd Mawrth nesaf (14 Awst) yn Rhondda Cynon Taf. Cynhelir yr etholiad oherwydd nad oedd yr ymgeisydd Rhyddfrydol a etholwyd yn gallu cymryd ei sedd ar y cyngor. Mae pobl Cilfynydd, pentref bach tu allan i Bontypridd, wedi rhoi croeso mawr i’r Blaid. Roeddwn yn hapus iawn gyda’r ymateb tra roeddwn yn canfasio yna ddydd Llun.

Stuart Fisher, sydd wedi gweithio’n galed ers amser hir dros y Blaid a thros ei gymuned, ydy’n hymgeisydd ni. Pob lwc Stuart - gwn y gwnewch gynghorydd ardderchog.

Os oes amser gennych i ganfasio yng Nghilfynydd yn ystod yr wythnos nesaf, cysylltwch â Geraint Day ar 07769657122.

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn